සහතික පේටන්ට් බලපත්රය

 • PCAP TS-FCC

  PCAP TS-FCC

 • IP65

  IP65

 • IR OT CE

  IR OT CE

 • IR OT FCC

  IR OT FCC

 • ISO9001-E

  ISO9001-E

 • PCAP OT-CE

  PCAP OT-CE

 • PCAP OT-FCC

  PCAP OT-FCC

 • PCAP TS CE

  PCAP TS CE